Wybrane najważniejsze moduły FENG

Wybrane najważniejsze moduły FENG

 

Moduł- B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu i testowanie go.

Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Moduł – Infrastruktura B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać finansowanie kosztów inwestycji w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę, która w powiązaniu z agendą badawczą służy do prowadzenia prac B+R na rzecz tworzeni innowacyjnych produktów lub usług spójnych, w szczególności z  obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji.

 

Moduł – Wdrożenie innowacji

W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie różnych form wdrożenia oraz kosztów z nim związanych. Przykładowe koszty obejmują prace przedwdrożeniowe, uzyskanie praw ochrony własności intelektualnej lub ich obronę, zakup maszyn i innych elementów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania w działalności przedsiębiorstwa (działania marketingowe, pogłębione badania rynku etc.).

 

Moduł - Cyfryzacja

Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie usług doradczych, a także inwestycji związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów w przedsiębiorstwie zmierzających do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, z uwzględnieniem podniesienia poziomu wykorzystania technologii cyfrowych, jak również usług i inwestycji w zakresie cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

 

Moduł - Internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa

Finansowane są wydatki związane z promocją zagraniczną produktów lub usług przedsiębiorstwa. Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności intelektualnej lub jej utrzymanie poza Polską.